เงื่อนไข/ขอบเขตความรับผิดชอบ

คลัง OR ปิดรอบทุกสัปดาห์ เดือนละประมาณ 4 ครั้ง
คลัง CA ปิดรอบ เดือนละประมาณ 2 ครั้ง

หมายเหตุ
** สินค้าต้องถึงโกดังอเมริกาก่อนวันปิดรอบตามเวลาอเมริกา สินค้าถึงทันรอบไหน ปิดรอบส่งกลับไทยรอบนั้น และจะใช้เวลาขนส่งทางแอร์ประมาณ 7-16 วันทำการ
(ไม่รวมวันหยุด)

1-2 วันหลังสินค้าถึงโกดังที่ไทย แซ่บจะทำการคัดแยกสินค้าและส่งสินค้าให้ลูกค้า ทางขนส่ง และ แบบไรเดอร์ขับส่ง (การเลือกวิธีส่งเป็นไปตามดุลพินิจของทางบริษัท)

• เงื่อนไขในการขนส่งและอัตราค่าขนส่ง อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

** ตารางรอบบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงในบางสถานการณ์ 

ตารางรอบบินแซ่บทั้งสาขา OR และ CA เช็คได้ใน  เท่านั้น 

แซ่บ ๆ แบบนี้มีรายละเอียดเพื่อให้ลูกค้าทำความเข้าใจกันอีกเยอะ คอนข้างเคร่งครัดเลยค่ะ

กรณีเกิดเหตุการณ์ที่มิอาจควบคุมได้ เช่น เครื่องบินตก, โรคภัยระบาด, ระบบการขนส่งที่อเมริกาส่งมาไม่ถึง เป็นต้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ โดยไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

สินค้าที่ส่งมา หากไม่มีการให้ทางบริษัทเซนต์ชื่อรับสินค้า และของไม่ถึงโกดัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

กรณีชื่อไม่ตรงกับที่แจ้งทางบริษัท ทำให้เกิดสินค้าตกหล่น จำเป็นต้องแจ้งบริษัทภายใน 1 สัปดาห์เพื่อทางเราจะได้ทำการช่วยเหลือประสานงานกับขนส่งในอเมริกาเท่านั้น และหากไม่แจ้ง ทางบริษัทเก็บสินค้าให้เพียง 3 เดือน นับจากวันที่สินค้ามาถึงเมืองไทยเท่านั้น

หากเกินกำหนด จะมีค่าปรับ ราคากิโลกรัมละ 900 บาท

กรณีเปลี่ยนแปลงที่จัดส่งสินค้า (ต้องทำการแจ้งทางบริษัทล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ ก่อนสินค้าถึงเมืองไทย) หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

สินค้าที่ไม่อยู่ในการรับประกัน อันได้แก่สินค้าประเภท สินค้าที่เปราะบาง แตกหักง่าย / สินค้าที่เป็นของเหลวทุกชนิด / สินค้าที่มีส่วนประกอบของ แก้ว กระจก บรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้ว เป็นต้น

• การซื้อประกันสินค้า ซื้อประกันสินค้า 40% ของราคาสินค้า ได้รับการรับประกัน 100%
• การซื้อประกันสินค้า / การเคลมสินค้า จะต้องมีใบซื้อขายที่แสดงมูลค่าสินค้าตามจริงเท่านั้น

หากเกิดข้อโต้แย้งใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี

 

         ทางเราคิดค่าบริการตามน้ำหนัก ไม่วัดไดเมนชั่นลูกค้า แต่หากสินค้าลูกค้ามีขนาดกล่องที่ใหญ่เกินปริมาตราสินค้า 3 เท่า ทางทีมงานอเมริกาสามารถที่จะกรีดกล่องสินค้าลูกค้าเพื่อปรับไดเมนชั่นให้เหมาะสมกับน้ำหนักสินค้า เพื่อป้องกันการถูกชาร์จไดเมนชั่นจากทางสายการบิน โดยการกระทำนี้ที่อาจจะเกิดขึ้น ทางทีมงานมีสิทธิ์ที่จะกระทำได้เลยโดยไม่ต้องแจ้งลูกค้าก่อน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุจพินิจของทางทีมงานที่อเมริกา  

*** หมายเหตุ  การปรับขนาดกล่องให้เหมาะสมกับน้ำหนักสินค้าโดยกระทำในกล่องเดิมที่มาถึงโกดัง ไม่ได้มีการรีแพคนำสินค้าลูกค้าออกมาแพ็คใหม่ ***

      

เพราะเรามีประสบการณ์ดูแลลูกค้ามามากกว่า 9 ปี ในด้านการฝากส่งสินค้า
และการชอปปิ้งจากอเมริกากลับไทยโดยขั้นตอนไม่ยุ่งยาก

 

ขอบเขตการรับผิดชอบของแซ่บ


กรณีความผิดพลาดจากแซ่บ และเป็นความผิดของทางบริษัทอันซึ่งสามารถพิสูจน์ได้

• พนักงาน(ทีมงานแซ่บ)เป็นผู้ทำให้เกิดความเสียหายโดยตรงที่สามารถพิสูจน์ ว่าสาเหตุความเสียหายนั้นมาจากพนักงาน เช่น ขโมย หรือ ตั้งใจทำลายสินค้าให้เสียหาย หรือ จงใจทำให้เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่เป็นเหตุให้สินค้าเสียหายหรือสูญหาย
• เหตุการณ์ความผิดพลาดที่เป็นความตั้งใจ ความผิดพลาดที่บริษัทจงใจหรือมีส่วนร่วมโดยเจตนาให้สินค้าเกิดความเสียหายหรือสูญหายอันซึ่งพิสูจน์ได้

ความรับผิดชอบ :  แซ่บรับผิดชอบจำนวนราคาเต็มของราคาค่าขนส่งที่ลูกค้าจ่าย และราคาสินค้า โดยมูลค่าของราคาสินค้าต่อกล่องไม่เกิน 10,000 บาท และอิงราคาตามจริงจาก Invoice เท่านั้น 

การยื่นเครมสินค้า  หากลูกค้าต้องการเครมสินค้าที่เสียหาย หลังเซ็นรับพัสดุ ลูกค้าต้องมีคลิป VDO  และภาพสินค้าที่เสียหายมายืนยันเท่านั้น   และลูกค้าจะต้องยืนเครมสินค้าภายใน 14 วัน นับจากวันเซ็นรับพัสดุ  หากเลยกำหนดดังกล่าว ทางบริษัทไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทุกกรณี  

หมายเหตุ - แต่หากสินค้าที่เสียหาย เป็นสินค้าต้องห้าม ทางบริษัทขอไม่รับผิดชอบใด ๆ ทุกกรณี

           - การยื่นเครมสินค้า จะใช้เวลา ในการพิจารณาอย่างน้อย 3-5 วัน   ลูกค้าจะต้องเก็บสินค้าไว้ จนกว่าการพิจารณาเครมจะแล้วเสร็จ  และทางบริษัทสามารถขอรับสินค้าของลูกค้าคืนได้ ตามกระบวนการพิจารณาของทางบริษัท
           

สำหรับกรณีความเสียหายจากเหตุการณ์อันมิอาจคาดการณ์ได้และไม่ใช่ความผิดโดยตรงจากแซ่บ เช่น

2.1 เหตุการณ์สถานการณ์โรคระบาด ภัยพิบัติ ภัยสังคม เหตุการณ์รุนแรงทางการเมือง สงครามโลก เครื่องบินตก ภัยธรรมชาติ หรือ สถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้กะทันหัน

• หากสินค้าเกิดความล่าช้ากว่ากำหนด 8 เดือน เนื่องด้วยสาเหตุข้างต้น แซ่บจะคืนค่าขนส่ง 100% (หมายเหตุ**ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าขนส่งในรอบนั้น ๆ ให้แซ่บแล้ว กระทำไปเพื่อความสบายใจทั้งทางลูกค้าและทางแซ่บเอง) แต่เมื่อสินค้าถึงไทย แซ่บจะทำการเรียกเก็บค่าขนส่งตามน้ำหนักอีกครั้ง แต่แซ่บมิอาจรับผิดชอบในราคาสินค้าที่เกิดความล่าช้าหรือใดๆ ก็ตามที่เกิดเพราะเหตุการณ์ 2.1 ได้


• แต่หากเกิดความเสียหายต่อสินค้าหรือสินค้าล่าช้านานกว่า 8 เดือน (จากเหตุการณ์ 2.1)

กรณีที่ 1 : ทางบริษัทจะคืนเงินค่าขนส่งให้ลูกค้า 50% (ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้า)

กรณีที่ 2 : ทางบริษัทจะคืนเงินค่าขนส่งให้ลูกค้า 100% + ชดเชยค่าเสียหายให้ตาม invoice สินค้า หรือ ไม่เกิน 5000 บาท / รหัส (ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าหรือสินค้าสูญหาย)

 

2.2 เหตุการณ์ที่เกิดจากลูกค้าท่านอื่นๆ แอบส่งสินค้า ต้องห้าม ทำให้การขนส่งของแซ่บล่าช้า หรือมีปัญหาสินค้าติด Customs หรือ สถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้กะทันหัน โดยที่ทางบริษัทเช็คอย่างระมัดระวังแต่ทางเรามิทราบและเกิดเหตุฉุกเฉิน

**กรณี 2.2 บริษัทจะตามเอาผิดแก่ผู้กระทำความผิดให้ถึงที่สุด และจะทำการ Blacklist ไม่ให้ทำการขนส่งกับแซ่บและบริษัทในเครือ**

 

• แต่หากเกิดความเสียหายต่อสินค้าหรือสินค้าล่าช้านานกว่า 6 เดือน (จากเหตุการณ์ 2.2)

กรณีที่ 1 : ทางบริษัทจะคืนเงินค่าขนส่งให้ลูกค้า 50% (ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้า)

กรณีที่ 2 : ทางบริษัทจะคืนเงินค่าขนส่งให้ลูกค้า 100% + ชดเชยค่าเสียหายให้ตาม invoice สินค้า หรือ ไม่เกิน 5000 บาท / รหัส (ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าหรือสินค้าสูญหาย)


กรณีความผิดพลาดเกิดจากทางขนส่งอื่นที่ไม่ใช่ความผิดแซ่บ

• บริษัทขนส่งอื่นส่งสินค้าผิดก่อนจัดส่งมาถึงโกดังแซ่บ
• จากการแพ็คห่อของบริษัทอื่นส่งมาทางโกดังแซ่บ
• จากการที่ลุกค้าจัดส่งสินค้าโดยไม่แจ้งให้แซ่บทราบก่อนล่วงหน้า
• หากสินค้าเป็นของเหลวเกิดการแตกหรือหกใส่ลูกค้าท่านอื่น (ลูกค้าต้องจ่ายรับผิดชอบลูกค้าท่านอื่นโดยตรงทุกกรณี)
• สินค้าแตกหักได้ ซึ่งเป็นสินค้าที่แซ่บไม่จัดให้อยู่ในสินค้ารับประกัน
• ลูกค้าส่งสินค้าผิดปกติโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ขนส่งกับทางบริษัท
• ลูกค้าจงใจแอบส่งสินค้าต้องห้าม

** บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ และลูกค้าต้องจ่ายค่าขนส่งกับทางบริษัทพร้อมความเสียหายที่เกิดขึ้น **

กรณีสินค้าเสียหายในประเทศไทย

4.1 เหตุเกิดจากระบบขนส่งในไทย แซ่บช่วยเหลือเรื่องของการตามสินค้าและประสานงานให้แต่ความรับผิดชอบขึ้นอยู่กับบริษัทขนส่งในไทยนั้นๆ เท่านั้น
4.2 กรณี ขนส่งในไทยโดยบริษัทขนส่งในประเทศ / คนขับส่งของทางแซ่บจัดหาให้  หากเป็นเพราะอุบัติเหตุใด ๆ ความรับผิด ต่อ 1 กล่องไม่เกิน 5,000 บาท เช่นเดียวกับบริษัทขนส่งทั่วไป ไม่เกิน 10 เท่าของราคาค่าขนส่ง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

** หมายเหตุ การมีสิทธิ ยกเลิก

1. กรณีลูกค้า ทำเกินกว่าเหตุ เช่น ลูกค้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือเป็นเซลล์ แต่ไม่มีการแจ้งให้ความเข้าใจต่อลูกค้า(ที่ซื้อสินค้า) ถึงเรื่องระยะเวลา ความเสี่ยง ข้อตกลง ต่าง ๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทเดือดร้อน ทางบริษัทขอยกเลิก การขนส่งทุกช่องทางไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
2. ห้าม live สด พาดพิงทุกกรณี
3. หากลูกค้า รีวิวใด ๆ อันเป็นสิ่งที่แซ่บได้ให้ข้อตกลงไปแล้วหรือไม่เป็นความจริง ไม่ใช่ความผิดแซ่บ ทางแซ่บจะรีวิว และกระทำการเดียวกันกับลูกค้า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้